Lash Bar

EYELASH EXTENSIONS & TEMPORARY LASHES

EYELASH EXTENSIONS

Full set - $210
Fill - $78+
Corners - $75

EYELASH PRODUCTS

Blinc Long Lash - $48
Blinc Lash Primer -  $18
Orlane Conditioning Mascara - $40

TEMPORARY LASHES

Full set - $25
Corners - $15